gertex activity

posted in: Uncategorized | 0

หนังสือ อนุญาติให้ใช้เครื่องหมาย DBD Verified ระดับ silver จากกระทรวงพาณิชย์ ปีที่1พศ.2558, ปีที่1พศ.2559,ปีที่1พศ.2560
 

 

เกณฑ์ในกิจกรรมยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจ ecommerce

เกณฑ์ในกิจกรรมยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจ ecom

merce

ใบประกาศเกียรติคุณการผ่านเกณฑ์ในกิจกรรมยกระดับ และสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจ e-commerce ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
รับประกาศเกียรติคุณ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 26 มิถุนายน พศ.2558 ที่สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส 

 

โลห์ DBD Verified trust mark
โลห์ DBD Verified trust mark
ร้านยาคุณภาพ
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

 

 

Leave a Reply