นโยบายบริษัท เกอร์เท็คซ์เมดิคอล จำกัด

นโยบายบริษัท เกอร์เท็คซ์เมดิคอล จำกัด

นโยบายด้านการแสดงข้อมูลสินค้า

นโยบายการสั่งซื้อ

 นโยบายเรื่องราคาสินค้า

นโยบายเรีองค่าธรรมเนียมในการขนส่ง

นโยบายเรื่องการชำระเงิน

นโยบายการส่งมอบสินค้า

นโยบายด้านใบเสร็จรับเงิน

 นโยบายการแก้ปัญหาจากการขาย

นโยบายการรับประกันสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการเก็บข้อมูลลูกค้า