เครื่องขั่งน้ำหนัก-เครื่องชั่งพร้อมวัดส่วนสูง

BMI-ดัชนีมวลกาย

 ดัชนีมวลกาย

ดัชนีมวลกาย คือค่าที่ได้จาก การนำค่า น้ำหนัก (กก.) หารด้วย ความสูง(เมตร)ยกกำลังสอง

**น้ำหนักและส่วนสูงสามารถชั่งและวัดได้จาก เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง ทั้งเครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล และ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตุ้มเลื่อน**

ค่าดัชนีมวลกาย มีประโยชน์เพื่อใช้แปลสภาวะร่างกายว่า ปกติ ผอมเกินไป เริ่มอ้วน ตลอดจน โรคอ้วน เพื่อจะได้ปฎิบัติตนได้ถูกต้อง ในแง่ การรับประทาน ตลอดจน การออกกำลังกาย และประเมินความเสียง ของโรคต่างๆได้ เชน ความเสียงในการจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง ความเสี่ยงต่อเบาหวาน และอื่นๆ

วิธีหาค่า BMI -ดัชนีมวลกาย
1 ชั่งน้ำหนัก ด้วยเครื่องชั่งน้ำหนัก วัดหน่วยเป็น กิโลกรัม
2 วัดส่วนสูง ด้วยที่วัดส่วนสูง วัดเป็น เช็นติเมตร ปัจจุบัน มีเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงจำหน่าย
3 คำณวนค่า BMI จากสูตร
BMI = น้าหนักหน่วยกิโลกรัม / ส่วนสูงหน่วยเมตร ยกกำลังสอง

คำนวณหาค่า BMI

 

การนำค่า BMI-ดัชนีมวลกายมาใช้

-การแปรผลเรื่องความอ้วนเข่น ค่า BMI น้อยกว่า 18.5 แปลผลว่า น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน, ค่า BMI มากกว่า 25 หมายถึงน้ำหนักเกินมาตรฐาน
-การนำค่าBMIมาประกอบหาความเสี่ยงของโรคเบาหวาน อ้วนลงพุง โรคความดัน ตามตรางด้านล่างการใช้ค่า BMI ประกอบการคัดกรองโรคBMI ประกอบการคัดกรองโรค

  BMIcal

คำนวณหาค่าBMI

        กดปุ่ม reset
              ปุ่มreset
        เติมค่า น้ำหนัก ที่ชั่งได้จาก เครื่องชั่งน้ำหนัก
               

        เติมค่า ส่วนสูง ที่วัดได้จาก ที่วัดส่วนสูง
               

        กดปุ่ม เพื่อดูค่า bmi
               

ปัจจุบันมีเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงที่แสดงค่า BMI หลายรุ่น เช่น

 

Leave a Reply