เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล (GERTEX MEDICAL) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และในฐานะที่ร้านยาเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ร้านยามีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งเอกสารฉบับนี้ให้ท่านทราบถึงเหตุผลและวิธีการที่ร้านยาเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่มีชีวิตอยู่ที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ) หรือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

“ประมวลผล” หมายถึง เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านยา เก็บรวบรวมจากท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ร้านยาเก็บรวบรวม สามารถจำแนกเป็นประเภทดังต่อไปนี้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด
1. ข้อมูลระบุตัวตน (Identification data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ID รูปถ่ายใบหน้า เพศ วันเดือนปีเกิด หรือ หมายเลขที่ระบุตัวตนอื่น ๆ
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ (Contact data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล lineID
3. ข้อมูลการเงิน (Financial data) เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต รายละเอียดบัญชีธนาคาร ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลใบเสร็จ ข้อมูลใบราคา
4. ข้อมูลการสมัครข่าวสารและการเข้าร่วมโครงการ เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
5. ข้อมูลสถิติ (Statistical Data) เช่น ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
6.ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
(Computer and Electronic Device Usage Data)
เช่น ข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น หมายเลข MAC / IP Address ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หมายเลขคอมพิวเตอร์ลายพิมพ์นิ้วมือในการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ เช่น ชนิดของบราวเซอร์ที่ใช้งาน ข้อมูล Cookies การตั้งค่าเรื่องเขตเวลา (Time Zone) ระบบปฏิบัติการ แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้เข้าเว็บไซต์ และ Online Appointment System

7. ข้อมูลด้านสุขภาพ (Health data) เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของผู้รับบริการ ผลการทดสอบจากห้องทดลอง การวินิจฉัย ชื่อโรคที่ได้รับการวินิจฉัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและแพ้ยา ประวัติแพ้อาหาร ผลเลือด ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา ภาพถ่ายทางรังสีวิทยา และรายงานผลการตรวจทางรังสีวิทยารายการยาที่แพทย์ได้สั่ง ข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการทางการแพทย์ ข้อมูล Feedback และผลการรักษา

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ร้านยาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้โดยตรงจากท่านไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่
 • การที่ท่านติดต่อกับร้านยาเพื่อสอบถามข้อมูลเรื่องการให้บริการของร้านยา
 • การติดต่อจากช่องทาง online อื่นๆ เช่น การให้ข้อมูลการซื้อสินค้าผ่านช่องทางเวปไซด์ของบริษัท , ทาง line official account 
 • การที่ท่านเป็นผู้รับบริการหรือเป็นคู่สัญญากับกับร้านยา
 • การที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการของร้านยา
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากคุกกี้ (cookies) เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของร้านยา ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ร้านยาสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้นเมื่อท่านใช้บริการจากเว็บไซต์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของนโยบายคุกกี้ของร้านยาด้านล่าง
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยทางอ้อม ได้แก่
 • การที่ร้านยาได้รับมอบหมายจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นให้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะที่ร้านยาเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ของบุคคลหรือหน่วยงานนั้น โดยร้านยาจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ร้านยาได้รับมอบหมาย

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับกลุ่มร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ เช่น กลุ่มร้านยาสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ

 1. ในฐานะที่ร้านยาเป็นร้านยาในกลุ่มร้านยาที่ร่วมโครงการแต่ละโครงการ ร้านยาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ให้บริการหลักในเรื่องตรวจวิเคราะห์ข้อมูล ร้านยาจึงมีความจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงข้อมูลสุขภาพกับกลุ่มร้านยาในเครือข่าย เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ร้านยาได้รับมอบหมายจากโครงการนั้นๆตามวัตถุประสงค์การดำเนินการของโครงการ
 2. ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบได้มีข้อกำหนดร่วมกันในการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ร้านยาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว โดยร้านยา ได้สรุปการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน พร้อมทั้งอธิบายฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมาย (Lawful Basis of Processing) ดังนี้

  วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูล ฐานการประมวลผลที่ชอบด้วยกฎหมาย
1. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ (Laboratory Service) และบริการตรวจสุขภาพ

 

 

– ข้อมูลระบุตัวตน

– ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

– ข้อมูลด้านสุขภาพ

– ข้อมูลการเงิน

– ข้อมูลสถิติ

 

1. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาให้บริการกับท่านในฐานะที่ท่านเป็นคู่สัญญากับร้านยา (ม.24(3))

2. สำหรับข้อมูลสุขภาพ ร้านยาจะดำเนินการเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน (ม.26)

2. ให้บริการอื่นๆ ของร้านยา ได้แก่

·         บริการงาน…

·         บริหาร…

·         บริการ…

·         บริการจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

·         บริการจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจสุขภาพ

– ข้อมูลระบุตัวตน

– ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

– ข้อมูลการเงิน

– ข้อมูลสถิติ

 

 

เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาให้บริการกับท่านในฐานะที่ท่านเป็นคู่สัญญากับร้านยา (ม.24(3))
3. เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับท่านในฐานะผู้รับบริการ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมโครงการต่าง ๆ – ข้อมูลระบุตัวตน

– ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

– ข้อมูลสถิติ

– ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์

เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาให้บริการกับท่านในฐานะที่ท่านเป็นคู่สัญญากับร้านยา (ม.24(3))
4. รวบรวมสถิติของผู้รับบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของร้านยา โดยไม่มีการใช้ข้อมูลบ่งชี้ตัวตนของเจ้าของข้อมูล และร้านยาจะรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวของท่านอย่างเคร่งครัด – ข้อมูลสถิติ

– ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของร้านยา (Legitimate Interest) ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ (ม.24(5))
5. เพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ของร้านยาเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อแก้ปัญหาในเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นในการใช้เว็บไซต์ – ข้อมูลสถิติ

– ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์- ข้อมูลด้านเทคนิค

 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของร้านยา (Legitimate Interest) ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ (ม.24(5))
6. เพื่อทำการตลาดแบบตรงกับท่านในการเสนอสินค้าหรือบริการอื่นของร้านยาที่ท่านอาจสนใจ (เฉพาะกรณีที่ท่านให้ความยินยอม)

 

– ข้อมูลระบุตัวตน

– ข้อมูลการติดต่อ

– ข้อมูลการสมัครข่าวสารและการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด

ร้านยาจะขอความยินยอมจากท่านในการให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลท่านไปทำการตลาดแบบตรง (ม.24)

 

  • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของร้านยา ตาม พรบ.ยา
  • เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
  • เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงาน การให้สวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสังคม
  • เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข หรือการคุ้มครองทางสังคมอื่นใดโดยร้านยา จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

 • ร้านยาจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอก ยกเว้นเป็นกรณีที่กฎหมายอนุญาตเพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้ร้านยา อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีต่อไปนี้
  1. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานผู้มีอำนาจหรือบุคคลใดๆ เมื่อมีกฎหมายกำหนดหรือให้อำนาจ รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล
  2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร้านยา จำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาเพื่อผลประโยชน์ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยร้านยา กำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านี้ต้องรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด ซึ่งบุคคลหรือนิติบุคคลในข้อนี้ได้แก่
  • กลุ่มร้านยาในเครือข่าย
  • แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์
  • ที่ปรึกษาด้านการตลาด
  • บุคลากรหรือร้านยาที่เชี่ยวชาญด้านการแพทย์/บริการการแพทย์
  • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของร้านยา เช่น ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูล การโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ การชำระเงิน หรือการให้บริการด้านเทคโนโลยี (Technology Outsource)

              ร้านยากำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกที่ร้านยาเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ไปข้างต้นต้องรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ระหว่างร้านยาและบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกนั้น เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ตกลงกันไว้

  1. ร้านยา อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดยใช้บริการจากบุคคลที่สามไม่ว่าตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยร้านยา ได้เข้าทำสัญญากับบุคคลดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและพิจารณาถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการระบบ Cloud Computing นั้นให้กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 • ร้านยาเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดโดยมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ในการกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล ร้านยาจะพิจารณาถึงจำนวน ลักษณะการใช้งาน วัตถุประสงค์ในการให้บริการ ความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ (Cookies) ในการเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ จะเก็บไว้ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
 • ในกรณีที่ร้านยาต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือต้องก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเพื่อเข้ากระบวนการระงับข้อพิพาทใดๆ ร้านยา อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามระยะเวลาของอายุความตามกฎหมาย หรือจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะถึงที่สุดแล้วแต่กรณี

มาตรการในการเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 1. ร้านยาจะจัดการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการไม่น้อยกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด และด้วยระบบที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เช่น ใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) ปกป้องด้วยไฟร์วอลล์ รหัสผ่าน และมาตรการทางเทคนิคอื่นๆ สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต และจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงที่จำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร
 2. ร้านยาจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงาน ตัวแทน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอก การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทำได้ตามเท่าที่กำหนดไว้หรือตามคำสั่ง ซึ่งบุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าที่ในการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ร้านยาจัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 4. ร้านยา มีระบบตรวจสอบเพื่อจัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการของร้านยา
 5. ในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวร้านยา จะจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ในด้านการเข้าถึงและควบคุมการใช้งาน มีระบบการใช้งานและระบบสำรองพร้อมทั้งแผนสำหรับกรณีฉุกเฉิน และมีการตรวจสอบประเมินความเสี่ยงของระบบอย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ร้านยาอาจดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดหรือให้บุคคลภายนอกที่ร้านยามีข้อตกลงด้วยดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้

  • ในกรณีที่ร้านยานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) กับท่าน ร้านยาจะดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับร้านยา และร้านยาได้มีการแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลท่านเพื่อการทำการตลาดแบบตรงนั้นกับท่านแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมกับร้านยาในเรื่องการทำการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของร้านยา
  • ในการทำการตลาดแบบตรงกับท่าน ร้านยาใช้ข้อมูลของท่านในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกโครงการที่อยู่เพื่อนำเสนอบริการและโครงการที่ตรงกับความต้องการของท่าน
  • ในกรณีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านยา เช่น กิจกรรมการเล่นเกม หรือกิจกรรมในช่องทาง Social Network ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของร้านยาให้บุคคลทั่วไปทราบ ร้านยาจะไม่นำข้อมูลของท่านไปประมวลผลเพื่อทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ยกเว้นท่านจะให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้ร้านยานำข้อมูลส่วนบุคคลไปทำการตลาดแบบตรงได้ โดยร้านยาจะแจ้งท่านถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลท่านเพื่อการทำการตลาดแบบตรง และท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมกับร้านยาในเรื่องการทำการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของร้านยา

การใช้คุกกี้ (Cookies)

        Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่านหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ร้านยาใช้ Cookies ในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านเพื่อช่วยให้ร้านยาสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น และปลอดภัยขึ้น เมื่อท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์ โดยร้านยาใช้ Cookies ในกรณีดังต่อไปนี้

 • Cookies เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): ร้านยาใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยให้ร้านยาจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้ร้านยาสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น ในการปิดใช้งาน Cookies นี้ ท่านสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณโดยดูวิธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน
 • Cookies เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic cookies): ร้านยาใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกเพื่อเก็บข้อมูลว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ของร้านยามีการใช้งานอย่างไร ร้านยาทำข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นข้อมูลนิรนามทั้งหมด (Anonymization) และส่งผ่านไปที่บุคคลภายนอกผู้ที่จะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้หรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลอื่นที่ประมวลผลข้อมูลให้ตามที่กฎหมายอนุญาต บุคคลภายนอกจะไม่รวมข้อมูลของท่านที่ได้ไปจากเว็บไซต์ของร้านยากับข้อมูลที่บุคคลภายนอกมีอยู่แล้ว ท่านสามารถเลือกปิดการใช้งาน Cookies ลักษณะนี้บนหน้าเว็บไซต์ของร้านยา

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

     ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องขอให้ร้านยาดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม(right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความ ยินยอมในการประมวลผลข้อมูลสวนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับร้านยาได้ ตลอดระยะเวลาที่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับร้านยา
 2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล(right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านและขอให้ร้านยาทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้ร้านยาเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วน บุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อร้านยาให้แก่ท่านได้ 
 3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง(right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้ร้านยา แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ 
 4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล(right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้ร้านยาทำการลบข้อมูลของ ท่านด้วยเหตุบางประการได้ 
 5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล(right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ 
 6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล(right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับร้านยาไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบาง ประการได้ 
 7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล(right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ 

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของร้านยาได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้น 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ร้านยา อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคตเพื่อพัฒนาให้เกิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีขึ้น โดยร้านยา จะแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล สอบถามหรือใช้สิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่  ลมัย กิตติสยาม

LAMAI NEW QRcode 1 Privacy Notice