เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร (Oxy Watch Fingertip -Pulse Oximeter )

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรโดยวัดที่นิ้ว (Oxy Watch Fingertip -Pulse Oximeter )-MD300C
สั่งซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรที่่นิ้ว
เครื่องวัดออกซิเจนและอัตราการเต้นชีพจรที่นิ้ว-MD300C15D
สั่งซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรที่่นิ้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxy Watch Fingertip -Pulse Oximeter เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) และวัดอัตราการเต้นของชีพจร โดยใช้เครื่องวัดที่ปลายนิ้ว

หลักการวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดโดยวัดร้อยละของฮีโมโกลบินที่จับกับก๊าซออกซิเจน (oxyhemoglobin) ต่อปริมาณฮีโมโกลบินทั้งหมดในเลือด เป็นการวัด arterial oxygen saturation (SPO2) ค่าปกติ 98-99% หากวัด SPO2 ได้น้อยกว่า 90%  จำเป็นต้องได้รับการรักษา (hypoxia หรือ hypoxemia)

คุณสมบัติของ Oxy Watch Fingertip -Pulse Oximeter รุ่น

pulse-oximeter-MD300C
MD300C
pulse-oximeter-MD300C15D
MD300C15D

 

คุณสมบัติเครื่องวัดออกซิเจนที่นิ้ว MD300C MD300C15D

คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

 

เครื่องวัดออกซิเจนที่นิ้ว

 

gertexmedical.com:รถเข็นคนไข้ เตียงคนไข้ ที่นอนลม เครื่องวัดความดัน ฯลฯ