DBD VERIFIED เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อติดตั้งบน website การขายสินค้าหรือบริการออนไลน์

บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จํากัด ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมาย DBD VERIFIED ระดับ silver ต่อเนื่องมาทุกปี ตั้งแต่ปีคศ. 2016 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน

 

dbd verified 1 DBD VERIFIED
**since 2016**
dbd verify 66 450x370 DBD VERIFIED
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2566
DBDverify64 450x370 DBD VERIFIED
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2564
DBD verify 2563 450x370 DBD VERIFIED
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2563
dbdverify2562 2563 450x370 DBD VERIFIED
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2562
DBDverify06 25611 450x370 DBD VERIFIED
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED2561
dbdverify60 450x370 DBD VERIFIED
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED2560
dbdverify59 450x370 DBD VERIFIED
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2559
dbdverified2558 450x370 DBD VERIFIED
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2558
%name DBD VERIFIED

Leave a Reply

Your email address will not be published.