การตรวจระดับน้ำตาล

การตรวจระดับน้ำตาล ด้วยตัวเองในผู้ป่วยเบาหวาน จำเป็นหรือ

posted in: topic, topic deabetes | 0

 

               การตรวจระดับน้ำตาล ด้วยตัวเองในผู้ป่วยเบาหวาน มักเป็นคำแนะนำที่แพทย์แนะนำผู้ป่วยเบาหวานเสมอๆ ทำไมการตรวจระดับน้ำตาลด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ ? เพิ่มเติม

why การตรวจระดับน้ำตาล ด้วยตัวเองในผู้ป่วยเบาหวาน จำเป็นหรือ

 

   #Bloodsugarmonitor

การตรวจระดับน้ำตาล ด้วยตัวเองในผู้ป่วยเบาหวาน จำเป็นหรือ

              การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดมีความจำเป็น ต่อผู้ป่วยเบาหวานในหลายประการ

-การตรวจระดับน้ำตาล เป็นการตรวจสอบภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูง

ค่าน้ำตาลในเลือด การตรวจระดับน้ำตาล ด้วยตัวเองในผู้ป่วยเบาหวาน จำเป็นหรือ

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองประจำ ทำให้ทราบสภาวะน้ำตาลในเลือดเพื่อวางแผนการรักษาถูกต้อง สำคัญมาก โดยเฉพาะผู้รักษาด้วยวิธีฉีดยาอินซูลิน เพื่อปรับปริมาณยาฉีดให้เหมาะสม 

-เป็นข้อมูลประกอบในการประเมินการควบคุมเบาหวานด้วยค่า A1C

A1C การตรวจระดับน้ำตาล ด้วยตัวเองในผู้ป่วยเบาหวาน จำเป็นหรือ

ค่า A1C เป็นค่าที่ใช้พิจารณาว่า ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา คนไข้เบาหวานคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีขนาดไหน  เมือนำค่าน้ำตาลในเลือดที่วัดสม่ำเสมอ มาประกอบกับค่า A1C ทำให้วิเคราะห์ เพิ่มเติมได้ว่า ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เราคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีและสม่ำเสมอแค่ไหน

การตรวจระดับน้ำตาลสะสม (A1C) หรือ ฮีโมโกลบิน เอวันซี (Hemoglobin A1C: HbA1C) คือการตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 3 เดือน เป็นวิธีการตรวจหลักในการดูแลรักษาโรคเบาหวาน และเครื่องมือในงานวิจัยเกี่ยวกับโรคเบาหวาน

-การตรวจระดับน้ำตาล ช่วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การรับประทานอาหารได้อย่างเหมาะสม การออกกำลังกาย

food 150x150 การตรวจระดับน้ำตาล ด้วยตัวเองในผู้ป่วยเบาหวาน จำเป็นหรือ

การตรวจระดับน้ำตาลสม่ำเสมอ ทำให้เราทราบว่าขณะนี้เรามีระดับน้าตาลสูงหรือต่ำ ถ้าสูงเกินไป เราอาจปรับอาหารที่ทาน โดยลดปริมาณ หรือลดประเภทอาหารที่มีแคลอรี่สูง หรือมีแป้งมาก เน้นทานผัก และผลไม้ เน้นการออกกำลังกายให้มากขึ้น

-เป็นแรงจูงใจในการดูแลตนเอง

motivation 150x150 การตรวจระดับน้ำตาล ด้วยตัวเองในผู้ป่วยเบาหวาน จำเป็นหรือ

เมื่อผู้ป่วยควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย เพื่อควบคุมระดับน้ำตาล ภ้ามีการวัดระดับน้ำตาลสม่ำเสมอ และผลการวัดระดับน้ำตาลคุมได้ผลดี หรือระดับน้ำตาลลดได้ดี ทำให้มีกำลังใจ และเป็นแรงจูงใจในการดูแลตัวเองต่อไป

 

 

gertexmedical 450x41 การตรวจระดับน้ำตาล ด้วยตัวเองในผู้ป่วยเบาหวาน จำเป็นหรือ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.