รถเข็นเดินทาง-พระราชวังบางปะอิน

รถเข็นเดินทาง-พระราชวังบางปะอิน ด้วยพระที่นั่งงดงามทั้งพระราชฐานชั้นนอกและชั้นใน สวน ต้นไม้ต่างๆ บรรยากาศร่มรื่น จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะจะพา ผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวชม เพิ่มเติม

รถเข็นเดินทาง-พระราชวังบางปะอิน

รถเข็นเดินทาง-พระราชวังบางปะอิน

 

      #bangpain

รถเข็นเดินทาง-พระราชวังบางปะอิน  ” BANG PA – IN SUMMER PALACE”

                 ตั้งอยู่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยพระเจ้าปราสาททอง และและได้รับการบูรณะ ในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5  พระองค์ทรงโปรดที่จะเสด็จประพาสพระราชวังบางปะอินอยู่เสมอ ด้วยทรงปรารภว่าเป็นเกาะอยู่กลางน้ำ สงบร่มรื่น และเคยเป็นที่ประทับ ประภาสของพระบรมชนกนาถ จึงโปรดเกล้าให้สร้าง พระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆขึ้นดังปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน และยังคงใช้เป็นที่ประทับ และต้อนรับพระราชอาคันตุกะและพระราชทานเลี้ยงรับรองในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราว ภายในพระราชวัง บนเนื้อที่กว่า 116 ได้ 

(4)หอเหมมณเฑียรเทวราช ,พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ (6) 

                                            

                ราชวังบางปะอินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือเขตพระราชฐานชั้นนอกและเขตพระราชฐานชั้นใน สำหรับเขตพระราชฐานชั้นนอก ประกอบไปด้วย พระที่นั่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้สำหรับการออกมหาสมาคมและพระราชพิธีต่างๆ  พระราชฐานชั้นใน เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในและข้าราชบริพาร

                      เขตพระราชฐานชั้นนอก  ประกอบด้วยสถานที่สำคัญที่แนะนำสำหรับผู้สูงวัยที่นั่งรถเข็นเที่ยวหลายแห่ง เช่น  หอเหมมณเฑียรเทวราช ,พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ ,พระที่นั่งวโรภาษพิมาน

                    หอเหมมณเฑียรเทวราช  (4)

                                             เป็นปรางค์ศิลา ยอดทรงปราสาทแบบขอม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นใน พศ.2423 เพื่อทรงอุทิศถวายแด่พระเจ้าปราสาททอง

                       พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ (6)  

                                                เป็นพระที่นั่งปราสาทโถงกลางสระน้ำ สร้างในแบบปราสาทจตุรมุข พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จำลองแบบมาจากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาทในพระบรมมหาราชวัง

                            พระที่นั่งวโรภาษพิมาน (8)

                                            เป็นพระที่นั่งตึกชั้นเดียว สร้างขึ้นในรัชกาลที่5 ในพศ.2419 เป็นที่ประทับและมีท้องพระโรงเป็นที่เสด็จออกว่าราชการ เชื่อมต่อกับพระราชฐานชั้นในด้วยสะพาน

                      เขตพระราชฐานชั้นใน  เชื่อมต่อกับเขตพระราชฐานชั้นนอก ด้วยสะพานที่มีลักษณะพิเศษ คือมีแนวฉากคล้ายบานเกล็ดกั้นกลางตลอดแนวสะพาน เพื่อแบ่งเป็นทางเดินของผ่ายด้านหน้าด้านหนึ่งและผ่ายด้านในอีกด้านหนึ่ง 

                    ประตูเทวราชครรไล(13)

                                         เป็นประตูทางเข้าพระราชฐานชั้นใน ตั้งอยู่แนวกำแพงด้านใต้ ลักษณะเป็นอาคารตึกชั้นเดียว อาคารโค้งครึ่งวงกลม ใช้เป็นเส้นทางเดินสำหรับเสด็จฯผ่านเข้าเขตพระราชฐานชั้นใน ปัจจุบันใช้จัดนิทรรศการ

 

                 หอวิฑูรทัศนา(22) 

                                   เป็นหอสูงวยอดมน ตั้งอยู่กลางเกาะในพระราชอุทยาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น เมื่อปีพ.ศ.2424 เพื่อใช้เป็นหอส่องกล้องชมภูมิประเทศและดูดาว

 

 หอวิฑูรทัศนา

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุสันทากุมารีรัตน์ (30)-อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเรือล่ม

                                    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี ซึ่งเสด็จทิวงคตเนื่องจากเรื่อพระที่นั่งเกิดอุบัติเหตุล่มลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ.อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในขณะที่กำลังเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังบางปะอิน 

                                    อนุสาวรีย์หินอ่อนจารึกคำไว้อาลัยที่ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เองทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

                             นอกจากที่กล่าวแนะนำแล้ว ยังมีสถานที่อีกหลายแห่งในพระราชวังบางปะอิน สำหรับพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว           

                

รถเข็นเดินทางน้ำหนักเบา 

รถเข็นเดินทางPHW868LAJ
รถเข็นเดินทางPHW868LAJ 
รถเข็นเดินทางPHW863LABJ-1
รถเข็นเดินทางPHW863LABJ
รถเข็นคนไข้พกพาFS804LABJ,รถเข็นเดินทางFS804LABJ,รถเข็นน้ำหนักเบา,รถเข็นเพื่อการท่องเที่ยว,รถเข็นพับเก็บได้
รถเข็นเดินทางFS804LABJ
รถเข็นเดินทางPHW871l

Leave a Reply