gertex-activity

posted in: topic | 0

gertex-activity กิจกรรมต่างๆของ บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก. เพิ่มเติม

 

 

    #activity

gertex-activity กิจกรรมต่างๆของ เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล 

-หนังสือ อนุญาติให้ใช้เครื่องหมาย DBD Verified ระดับ silver จากกระทรวงพาณิชย์ ปีที่1พศ.2558, ปีที่2พศ.2559,ปีที่3พศ.2560,ปีที่4พศ.2561
 

 

เกณฑ์ในกิจกรรมยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจ ecommerce

gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่4
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่2
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่2
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2558
เกณฑ์ในกิจกรรมยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจ ecom

merce

gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่4
 

 

รับประกาศเกียรติคุณ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 26 มิถุนายน พศ.2558 ที่สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส 

 

โลห์ DBD Verified trust mark
โลห์ DBD Verified trust mark
ร้านยาคุณภาพ
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
ประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพร้านยา
ประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพร้านยา 19 สค. 2561

 

 

 

 

Leave a Reply