gertex-activity

posted in: Uncategorized | 0

gertex-activity กิจกรรมต่างๆของ บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก. เพิ่มเติม

 

 

    #activity

gertex-activity กิจกรรมต่างๆของ เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล 

-หนังสือ อนุญาติให้ใช้เครื่องหมาย DBD Verified ระดับ silver จากกระทรวงพาณิชย์ ปีที่1พศ.2558, ปีที่2พศ.2559,ปีที่3พศ.2560,ปีที่4พศ.2561
 

 

เกณฑ์ในกิจกรรมยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจ ecommerce

gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่4
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่2
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่2
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2558
เกณฑ์ในกิจกรรมยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจ ecom

merce

gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่4
 

 

รับประกาศเกียรติคุณ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 26 มิถุนายน พศ.2558 ที่สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส 

 

โลห์ DBD Verified trust mark
โลห์ DBD Verified trust mark
ร้านยาคุณภาพ
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

 

 

Leave a Reply