gertex-activity

posted in: topic | 0

gertex-activity กิจกรรมต่างๆของ บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก. เพิ่มเติม

 

 

    #activity

gertex-activity กิจกรรมต่างๆของ เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล 

หนังสือ อนุญาติให้ใช้เครื่องหมาย DBD Verified ระดับ silver จากกระทรวงพาณิชย์ ปีที่1พศ.2558, ปีที่2พศ.2559,ปีที่3พศ.2560,ปีที่4พศ.2561
 

dbd registered 1 gertex activity dbd verified 1 gertex activity

 

เกณฑ์ในกิจกรรมยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจ ecommerce

dbd verify 66 450x380 gertex activity
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2566
DBDverify64 450x380 gertex activity
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2564
DBD verify 2563 450x380 gertex activity
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2563
dbdverify2562 2563 450x380 gertex activity
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2562
DBDverify06 25611 450x380 gertex activity
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED2561
dbdverify60 450x380 gertex activity
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED2560
dbdverify59 450x380 gertex activity
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2559
dbdverified2558 450x380 gertex activity
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2558
%name gertex activity
เกณฑ์ในกิจกรรมยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจ ecom

merce

dbdverify2562 2563 300x212 gertex activity
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่6
 

 

dbd verify2 gertex activity
รับประกาศเกียรติคุณ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 26 มิถุนายน พศ.2558 ที่สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส 

 

dbdverify4 1 130x300 gertex activity
 DBD Verified trust mark
ร้านยาคุณภาพ 300x242 gertex activity
ร้านยาคุณภาพ
ธงฟ้า 300x218 gertex activity
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
คัดกรอง2 gertex activity
ประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพร้านยา 19 สค. 2561

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.