วิธีวัดความดันโลหิต-การแปรผลที่วัดได้จากเครื่องวัดความดันโลหิต

posted in: topic, topic-health | 0

 value   ค่าความดันโลหิตที่วัดได้ จากเครื่องวัดความดัน มี 2 ค่า หรือที่ทั่วไปเรียกว่า ค่าความดันโลหิตบนและล่าง ตัวอย่างค่าความดัน 120/90 อ่านได้ว่า ค่าความดันโลหิตบนเท่ากับ 120 mmHg( มิลลิเมตรปรอท) ค่าความดันโลหิตล่างเท่ากับ 90 mmHg ค่าความดันโลหิตบน เป็นค่าความดันที่วัดจากการบีบตัวของหัวใจ ส่วนค่าความดันโลหิตล่างเป็นค่าที่วัดจากการคลายตัวของหัวใจ จากตราง -ค่าความดันโลหิตตัวบน ปกติไม่ควรจะเกิน120mmHg -กรณีความดันโลหิตตัวบน 120-139mmHg แสดงถึงความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูง -กรณีความดันโลหิตตัวบน 140-159mmHg แสดงถึงภาวะความดันโลหิตสูงขั้นที่ 1 -กรณีความดันโลหิตตัวบน 160 mmHg หรือมากกว่าแสดงถึงภาวะความดันโลหิตสูงขั้นที่2 -สำหรับค่าความดัันโลหิตตัวล่างไม่ควรจะเกิน 80 mmHg -กรณีความดันโลหิตตัวล่าง … Continued