oxygen ออกซิเจน

posted in: topic, topic-health | 0

  oxygen ออกซิเจน  คุณสมบัติ ภาวะพร่องออกซิเจน อาการ เพิ่มเติม    oxygen Oxygen ออกซิเจน – ออกซิเจน เป็นก๊าซหลักที่มีอยู่มากในกลุ่มสารประกอบทางเคมืต่างๆบนผิวโลก ในอากาศมีก็าซออกซิเจน อยู่ถึง 21 % – ก๊าซออกซิเจน มีคุณสมบัติเป็นก็าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส – ก๊าซออกซิเจนมีความสำคัญต่อมนุษย์ เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความร้อนและพลังงานแก่ร่างกาย ดังนั้นออกซิเจนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ในการดำรงชีวิต กล่าวคือ -ออกซิเจนใช้ในขบวนการเผาผลาญสารอาหารต่างๆให้เป็นพลังงาน หากเซลของอวัยวะใดขาดออกซิเจน  อาจทำให้อวัยวะนั้นๆตายได้ -ออกซิเจนมีความสำคัญต่อกิจกรรมต่างๆในร่างกาย  เช่น ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค เป็นตัวช่วยขจัดของเสียออกจากร่างกาย ผ่านกระบวนการเผาผลาญร่างกาย –ร่างกายได้รับออกซิเจนจากการหายใจ โดยการทำงานของกลไกของระบบประสาท และระบบสารเคมี   –มีผู้ป่วยอยู่จำนวนหนึ่งที่เสี่ยงต่อภาวะการขาดออกซิเจน … Continued

ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน

posted in: topic, topic-health | 0

  ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน             ความหมายของ oxygen ภาวะพร่องออกซิเจนของร่างกาย อาการเมื่อเกิดภาวะพร่องออกซิเจน วิธีแก้ไข รายละเอียดเพิ่ม ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน      #oxygen ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน  – ออกซิเจน เป็นก๊าซหลักที่มีอยู่มากในกลุ่มสารประกอบทางเคมืต่างๆบนผิวโลก ในอากาศมีก็าซออกซิเจน อยู่ถึง 21 % – ก็าซออกซิเจน มีคุณสมบัติเป็นก็าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส – ก็าซออกซิเจนมีความสำคัญต่อมนุษย์ เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความร้อนและพลังงานแก่ร่างกาย ดังนั้นออกซิเจนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ในการดำรงชีวิต – รางกายได้รับออกซิเจนจากการหายใจ โดยการทำงานของกลไกของระบบประสาท และระบบสารเคมี ภาวะพร่องออกซิเจน ( … Continued