ตรวจสุขภาพ 5รายการ

posted in: topic | 0

 

ตรวจสุขภาพ

สุขภาพ คือการเช็คระบบต่างๆของร่างกาย ในขณะที่ยังไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆแสดงให้เห็น จุดประสงค์การตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาโรคในระยะเริ่มต้น และค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะก่อให้เกิดโรคในอนาคต การตรวจร่างกายแบ่งเป็น 5 รายการตรวจ โดยในแต่ละช่วงของอายุ จะมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ ตามสภาพร่างกายและความเสี่ยงของแต่ละวัยอายุ รายละเอียดเพิ่มเติม

5รายการ ตรวจสุขภาพ

HEALTH check up ตรวจสุขภาพ 5รายการ

   #HealthCheckUp ตรวจสุขภาพ

5รายการ ตรวจสุขภาพ

           5 รายการตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไปที่ควรตรวจ แต่จะแตกต่างกันในแต่ละช่วงของวัย

              การตรวจสุขภาพทั่วไป : การชั่งน้ำหนัก การวัดความดัน

                    การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง จากค่าน้ำหนัก และ ส่วนสูงที่ได้ นำไปคำนวณค่า BMI พื่อใช้แปลสภาวะร่างกายว่า ปกติ ผอมเกินไป เริ่มอ้วน ตลอดจน โรคอ้วน เพื่อจะได้ปฎิบัติตนได้ถูกต้อง ในแง่ การรับประทาน ตลอดจน การออกกำลังกาย และประเมินความเสียง ของโรคต่างๆได้ เชน ความเสียงในการจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง ความเสี่ยงต่อเบาหวาน และอื่นๆ

                       การวัดความดันโลหิต ด้วยเครื่องวัดความดัน ควรวัดความดันอย่างสม่ำเสมอ เครื่องวัดความดันโดยทั่วไปจะแสดง ค่าความดันโลหิตที่เกิดขึ้นในหลอดเลือดแดง อยู่2ค่าคิอ  Systolic Blood Pressure ค่าความดันโลหิตค่าบน เป็นแรงดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว และ Diastolic Blood Pressure ค่าความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัว โดยทั้งสองค่ามีหน่วยเป็น มิลลิเมตรปรอท นอกจากค่าความดัน ยังแสดงค่าอัตราการเต้นของหัวใจต่อนาที ซึ่งทั้ง3ค่าที่ได้ในทางการแพทย์ถือว่า เป็นสัญญาณชีพที่สำคัญ บอกถึงสุขภาพและโรคต่างๆ การวัดความดันสม่ำเสมอ ทำให้ทราบถึงสภาวะเบื้องต้นของ โรคความดันและหัวใจ และการทำงานของหัวใจ

              การตรวจคัดกรอง : การตรวจมะเร็งเต้านม  การตรวจมะเร็งปากมดลูก  การตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ การตรวจพบมะเร็งระยะแรกๆ ส่วนใหญ่รักษาได้ และป้องกันการรุกรามไปยังอวัยวะอื่นๆ

             –การตรวจทางห้องปฎิบัติการ : การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจหาไขมันในเลือด ทำให้สามารถปฏิบัติตัวและติดตามการรักษาได้ถูกต้อง 

             –การตรวจอื่นๆ : การตรวจสายตา

             –การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ : ภาวะเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด การติดบุหรี่ สุราายาและยาเสพติด ภาวะโรคกระดูกพรุน ภาวะสมองเสื่อม ภาวะโภชนาการ

การตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับวัย

               อายุเป็นหนึ่งในปัุจจัยความเสี่ยงของของโรคเรื้อรังต่อเนื่อง นอกเหนือจากปัจจัยด้านเพศ กรรมพันธ์ โภชนาการ การใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้นการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับวัยเป็นสิ่งสำคัญ ตรางด้านล่างแสดงถึงการตรวจ 5 รายการ ที่ควรในแต่ละช่วงอายุ

   หมายเหตุ ตรางนี้ แสดงถึงรายการตรวจร่างกายที่ควรตรวจ โดยใช้ปัจจัยด้านอายุเป็นเกณฑ์ ถ้ามีปัจจัยอื่นร่วม เช่น อาจต้องปรับการตรวจร่างกายตามความเหมาะสม

 

  18-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
การตรวจสุขภาพทั่วไป ชั่งน้ำหนัก 

 

วัดส่วนสูง

เช็คค่า BMI

วัดความดันโลหิต

ชั่งน้ำหนัก 

 

วัดส่วนสูง

เช็คค่า BMI

วัดความดันโลหิต

การตรวจคัดกรอง มะเร็งเต้านม 

 

   30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
   40 ปีขึ้นไป ตรวจทุกปี

มะเร็งปากมดลูก

     21ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี 
     30ปีขึ้นไป ตรวจทุกปี 

มะเร็งลำไส้ใหญ่

     อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจอุจาระทุกปี

มะเร็งเต้านม 

 

   60-69 ปี ตรวจทุกปี

มะเร็งปากมดลูก

     60-65ปีขึ้นไป ตรวจทุก 3 ปี

มะเร็งลำไส้ใหญ่

     อายุ 60 ปีขึ้นไป ตรวจอุจาระทุกปี

การตรวจทางห้องปฎิบัติการ ตรวจหาสภาวะซีด 

 

       อายุ 18-59 ปี  ตรวจ1ครั้ง

ตรวจเบาหวาน 

          อายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 3 ปี

ตรวจหาไขมันในเบือด

            อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี       

ตรวจปัสสาวะ 

 

        อายุ 60 ปีขึ้นไป ตรวจทุกปี

ตรวจหาสภาวะซีด

       อายุ 70 ปีขึ้นไป ตรวจ่ทุกปี

ตรวจเบาหวาน 

          อายุ 60 ปีขึ้นไป ตรวจทุกปี

ตรวจหาไขมันในเลือด

            อายุ 60 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี 

ตรวจการทำงานของไต

            อายุ 60 ปีขึ้นไป ตรวจทุกปี

การตรวจอื่นๆ ตรวจสายตา 

 

       อายุ 40-59 ปี ตรวจ 1 ครั้ง

 

ตรวจสายตา 

 

       อายุ 60-64 ปี ตรวจทุก 2-4 ปี

        อายุ 65 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี

การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ     ภาวะซึมเศร้า 

 

    ภาวะเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

     การติดบุหรี่ สุรา ยา และยาเสพติด

      ภาวะซึมเศร้า 

 

        ภาวะเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

 

หมายเหต

       – นกรณีที่ปัสสาวะไม่คล่อง จากภาวะต่อมลูกหมากโต แพทย์อาจเพิ่มการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก เข้าในรายการตรวจ

       – ถ้ามีอาการหน้ามืด ใจสั่น วูป แพทย์อาจเพิ่มการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

        -ถ้ามีอาการปวดข้อ ข้ออักเสบ บวมแดง อาจเพิ่มการตรวจยูริคในเลือด

ประโยชน์่ของการตรวจร่างกาย

        -ช่วยให้ทราบถึงสุขภาพของตน

        -เพื่อตรวจหาความผิดปกติและรักษาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อป้องกันอาการโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคโลหิตในสมองอุดตัน นำมาซึ่งอัมพฤก อัมพาต นอนติดเตียง หรือต้องนั่งรถเข็นไปตลอด

        -เพื่อนำไปสู่การดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้อย่างเหมาะสม เช่น จำกัดอาหารมัน หวาน การออกกำลังกาย

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง 
TCS250LP 150x150 ตรวจสุขภาพ 5รายการเครื่องชั่งน้ำหนัก RCS 200 150x150 ตรวจสุขภาพ 5รายการ
weightappJSA 180 150x150 ตรวจสุขภาพ 5รายการเครื่องชั่งน้ำหนัก RGT 200 150x150 ตรวจสุขภาพ 5รายการ
backMenu 150x150 ตรวจสุขภาพ 5รายการ

logoGERTEXmix 1 ตรวจสุขภาพ 5รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.